Over ons

Wie zijn wij nu precies?

Ons-Platteland is een gezamenlijke verkiezingspartij van DWLK (Duurzame waterbeheersing en landbouw Krimpenerwaard) en VVW (Veilig Vitaal Waterbeheer / LTO). Ons-Platteland is niet gebonden aan een politieke partij. Ons doel is de belangen van land- en tuinbouw, ondernemers en zeker ook de burgers in het gebied van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard te behartigen.

Het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan bodemgesteldheid (kleigebieden, veengebieden), inwonerdichtheid en bedrijvigheid. Enerzijds in het Schielandse deel met glastuinbouw, akkerbouw, veel bedrijven en inwoners, anderzijds de Krimpenerwaard met vooral melkveehouderij, natuur en recreatie. Wat tezamen een uniek en mooi gebied vormt. De Nederlandse land- en tuinbouw is leidend in de wereld als het gaat om duurzaamheid, de laagste foodprint en energiezuinig. In ons waterschapsgebied wordt hieraan een flinke bijdrage geleverd. Mede hierdoor is Nederland de op één na grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Denk hierbij aan Goudse boerenkaas, planten, bloemen en groente. Daar mogen we best trots op zijn, want deze export levert een grote bijdrage aan de economie van Nederland. Als land- en tuinbouw zijn wij beheerders van grote delen van dit buitengebied zodat iedereen die hier woonachtig is en door dit buitengebied rijdt, fietst, wandelt of vaart, hiervan kan genieten. Ons-Platteland is van mening dat dit ook in de toekomst mogelijk moet blijven. Uiteraard gaat het ons in eerste instantie om veiligheid en vitaliteit in het waterrijke en zeer laaggelegen gebied tot 6,75 m onder N.A.P.

Volg ons op social media

Onze standpunten

De twaalf belangrijkste aandachtspunten voor Ons- Platteland zijn:

Niet politiek

Ons-Platteland is geen politieke partij. Wij zijn van mening dat het waterschap een functionele overheid is die haar taken praktisch en zakelijk moet benaderen zeker bij kostenbewaking en kostenbeheersing. Het waterschap moet benaderbaar én vooral dienstbaar zijn aan burger en ondernemers en de sectoren die in het landelijk en stedelijk gebied een plaats hebben.

Veiligheid

Veilig wonen, werken en recreëren voor nu en in de toekomst. Het op hoogte en sterkte houden van onze primaire waterkeringen (de dijken langs de rivieren) heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast dienen ook alle overige waterkeringen in het waterschapsgebied toekomstigbestendig te zijn. Wij zijn van mening dat de grootste dreiging van water van buiten het waterschapsgebied (zee- en rivierwater) komt, terwijl een groot deel van ons gebied tot één van de laagste van Nederland behoort.

Biologisch gezond

Afvalwater dienen wij als waterschap zo goed als mogelijk te zuiveren, voordat het water weer met oppervlaktewater in aanraking komt. Voor iedere sector ligt hier een taak om hieraan een bijdrage te leveren. De beschikbaarheid van voldoende zoet water is voor alle sectoren (land- en tuinbouw, bedrijven, natuur, recreatie) van groot belang. Wij vinden dat het waterschap zich ervoor in moet zetten dat iedereen over goed water kan blijven beschikken. Wij vinden dat het waterschap daarin kan ondersteunen zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van een gebiedsgerichte aanpak in glastuinbouwgebieden om lekkage van bedrijfswater naar oppervlaktewater te  voorkomen en het uitrollen van gebiedsgericht meten van oppervlaktewaterkwaliteit in alle glastuinbouwgebieden

Passend waterpeil

Iedere bestemming vraagt om een passend waterpeil of het nu woningen, bedrijventerreinen, veenweide-, akkerbouw- of natuurgebieden zijn. Ons-Platteland is en blijft ook in de toekomst voorstander van een waterpeil dat past bij de functie van een bepaald gebied (peil volgt functie).

Bodemdaling en CO2

Door bodemdaling ten gevolge van veenoxidatie te verminderen komt er minder CO2 vrij. Om deze bodemdaling te verminderen willen wij innovatieve en bewezen ontwikkelingen ondersteunen en mogelijk maken. Zoals onderwaterwaterdrainage, klei op veen, flexibel peilbeheer, gewassen met diepe wortelontwikkeling . Wij zijn tegen de onomkeerbare handeling afplaggen (afgraven van de bovenste grondlaag ). Voor minder fosfaat in die bovenste laag van natuurgebieden zijn we voor uitmijnen (verschralen).

Biodiversiteit

De polders zijn al rijk aan biodiversiteit en dit dient behouden te blijven. Waar nodig en mogelijk dienen we de biodiversiteit te beschermen en zo nodig uit te breiden in belang van mens, dier en plant. Waarbij wij ons realiseren dat biodiversiteit sterk gebonden is aan gebiedseigenschappen, grond(soort) en klimaat. Bij het beheer van bermen en oevers langs onze wegen en watergangen zullen wij niet alleen rekening houden met biodiversiteit, maar ook met de functies van de wegen, de polders en de watergangen.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering kunnen grillig zijn. Dit vraagt van het waterschap een constante alertheid. Het waterschap moet in de toekomst zorg blijven dragen voor enerzijds het voorkomen van wateroverlast en anderzijds in droge perioden het voorkomen van een tekort aan zoet water. Wij willen initiatieven op dat gebied graag ondersteunen bijvoorbeeld door gietwaterbassins van glastuinbouwbedrijven te benutten voor het langer vasthouden van water (RainlevelR), het opslaan van gietwater in de bodem of het gebruiken van gezuiverd bedrijfswater als gietwater.

Betaalbare lasten

Binnen het waterschap worden er belastingen geheven: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en de wegenheffing (alleen Krimpenerwaard). Wij staan voor een redelijke en transparante verdeling van deze lasten. Ontwikkelingen van de waterschapslasten zullen we kritisch volgen.

Toekomst en jongeren

Vanuit Ons-Platteland willen wij ons vooral inzetten voor de generatie die na ons komt. Waterschapsbelangen, waterschapstaken en waterschapsbestuur zijn geen zaken alleen voor ouderen. Ons Platteland is dan ook voorstander van onderwijs over het waterschap op scholen om jongeren warm te krijgen voor het thema “water”.

Circulaire economie

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Het wordt steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven, nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Samenwerking

Samenwerking tussen waterschappen en andere overheden dient op meerdere terreinen plaats te vinden. Ons-Platteland vindt dat samenwerking er niet moet zijn omdat het een tijdsgeest is maar omdat het meerwaarde geeft en kansen blijkt te bieden.

Communicatie

Goede en duidelijke communicatie naar bewoners en belanghebbenden. Communicatie en participatie bij werkzaamheden en projecten. Ons- Platteland is zich bewust van haar taak als regionale partij en daarmee als aanspreekpunt voor alle ingezetenen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.