Over ons

Wie zijn wij nu precies?

Ons-Platteland is niet gebonden aan een politieke partij. Ons doel is de belangen van land- en tuinbouw, ondernemers en zeker ook de burgers in het gebied van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard te behartigen. Wij zijn van mening dat het waterschap een functionele organisatie is die zich primair met veiligheid en waterbeheer moet bezighouden. Ons-Platteland staat voor: zorgvuldig, zakelijk en zorgzaam.

Het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan bodemgesteldheid (kleigebieden en veengebieden), inwonerdichtheid en bedrijvigheid. Enerzijds in het Schielandse deel met glastuinbouw, akkerbouw, veel bedrijven en inwoners, anderzijds de Krimpenerwaard met vooral melkveehouderij, natuur en recreatie. Bij elkaar vormt dat een uniek en mooi gebied.

De Nederlandse land- en tuinbouw is leidend in de wereld als het gaat om duurzaamheid; de laagste footprint, diervriendelijk en energiezuinig. In ons waterschapsgebied wordt hieraan een flinke bijdrage geleverd. Mede hierdoor is Nederland de op één na grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Denk hierbij aan planten, bloemen, groenten, vlees en Goudse boerenkaas. Daar mogen we best trots op zijn, zo draagt Nederland bij aan het verminderen van het wereldvoedseltekort. Exporteren levert natuurlijk ook geld op en dat kan dan weer worden gebruikt voor het importeren van voeding. Nederland produceert slechts ongeveer 50% van onze benodigde voeding. Gezien de vereiste voedselzekerheid en veiligheid is het belangrijk om de rol die land- en tuinbouw spelen voluit te erkennen en te versterken.

Als ondernemers in land- en tuinbouw zijn wij, naast ondernemer, ook landschapsbeheerder van grote delen van dit buitengebied. Wij zorgen er mede voor dat iedereen die hier woonachtig is – of door dit buitengebied rijdt, fietst, wandelt of vaart – daarvan kan genieten. Ons-Platteland is van mening dat dit ook in de toekomst zo moet blijven. Uiteraard gaat het ons in eerste instantie om veiligheid en vitaliteit in dit waterrijke en zeer laaggelegen (tot 6,75 m onder N.A.P.) gebied.

Volg ons op social media

Onze standpunten

De twaalf belangrijkste aandachtspunten voor Ons- Platteland zijn:

Niet politiek

Ons-Platteland is geen politieke partij. Wij zijn van mening dat het waterschap een functionele overheid is die haar taken praktisch, zakelijk en zorgvuldig moet benaderen, zeker bij kostenbewaking en kostenbeheersing. Daarom is het noodzakelijk dat binnen het waterschap vooral vakkennis en gebiedskennis voorhanden zijn. Het waterschap moet benaderbaar én vooral dienstbaar zijn aan burgers en ondernemers en aan de sectoren die in het landelijk en stedelijk gebied een plaats hebben.

Veiligheid

Veilig wonen, werken en recreëren voor nu en in de toekomst. Het op hoogte en sterkte houden van onze primaire waterkeringen (de dijken langs de rivieren) heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast dienen ook alle overige waterkeringen in het waterschapsgebied toekomstbestendig te zijn. Wij zijn van mening dat de grootste dreiging van water van buiten het waterschapsgebied (zee- en rivierwater) komt, terwijl een groot deel van ons gebied tot één van de laagste van Nederland behoort. Ons-Platteland is tegen het vestigen van het zogenaamde vijfde dorp in de polder van de gemeente Zuidplas. Het vestigen van een woonkern in ‘het putje’ van een delta staat haaks op de veiligheidsverantwoordelijkheid die het waterschap draagt. Een eventuele evacuatie wegens overstromingsrisico levert voor de infrastructuur grote problemen op. Onze burgers draaien op voor de extra kosten die worden veroorzaakt door bouw en onderhoud van dit ‘putjesdorp’.

Gezond en voldoende zoet water zonder schadelijke stoffen

– Afvalwater dient het waterschap zo goed als mogelijk te zuiveren, voordat het water weer met oppervlaktewater in aanraking komt. Voor iedere sector ligt hier de opdracht om daar een bijdrage aan te leveren.
– De beschikbaarheid van voldoende zoet water is voor alle sectoren (land- en tuinbouw, bedrijven, natuur, recreatie) van groot belang. Ons-Platteland zet zich ervoor in dat iedereen over goed zoetwater kan blijven beschikken.

Passend waterpeil en waterberging

Iedere bestemming vraagt om een passend waterpeil of het nu woningen, bedrijventerreinen, veenweide-, akkerbouw- of natuurgebieden zijn. Ons-Platteland is, en blijft ook in de toekomst, voorstander van een waterpeil dat past bij de functie van een bepaald gebied (peil volgt functie). In stedelijk gebied een passend waterpeil waarbij rekening wordt gehouden, om wateroverlast te voorkomen, met mogelijkheden voor voldoende waterberging. In veenweidegebieden is voldoende drooglegging nodig voor de koe in de wei. Voor natuurgronden moet het peil, maar ook het peilbeheer, zodanig zijn dat afkalving van de oevers te allen tijde wordt voorkomen zodat de oevers, die juist zo rijk aan natuur en biodiversiteit zijn, behouden blijven.

Bodemdaling en CO2

Door bodemdaling, als gevolg van veenoxidatie, te bestrijden komt er minder CO2 vrij. Om deze bodemdaling te verminderen willen wij innovatieve en bewezen ontwikkelingen ondersteunen en mogelijk maken. Wij zijn tegen de onomkeerbare handeling van afplaggen (afgraven van de bovenste grondlaag). Die grond is daardoor definitief niet meer geschikt om voor de voedselvoorziening te gebruiken. Voor minder fosfaat in die bovenste laag van natuurgebieden zijn we voor verschralen en uitmijnen.

Soortenrijkdom

De polders zijn al rijk aan biodiversiteit en die dient behouden te blijven. Waar nodig en mogelijk dienen we de soortenrijkdom – in het belang van mens, dier en plant – te beschermen en te versterken; ecologie en economie. Daarbij realiseren wij ons dat biodiversiteit sterk is gebonden aan gebiedseigenschappen, grond(soort) en klimaat. Bij het beheer van bermen en oevers zullen wij niet alleen rekening houden met kostenbeheersing en biodiversiteit, maar ook met de functies van wegen, polders en watergangen; veiligheid speelt ook hier een belangrijke rol. Dat geldt ook voor het beleid ten aanzien van de zogeheten exoten. Alle overheden dienen ook op dit punt hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor Ons-Platteland betekent dit in ieder geval een effectieve bestrijding van de muskusrat. Ook het bestrijden van de rivierkreeft moet wat ons betreft veel meer aandacht krijgen.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering kunnen grillig zijn. Dit vraagt van het waterschap een constante alertheid. Het waterschap moet in de toekomst zorg blijven dragen voor enerzijds het voorkomen van wateroverlast en anderzijds, in droge perioden, het voorkomen van een tekort aan zoet water. Wij willen initiatieven op dat gebied graag ondersteunen.

Betaalbare lasten

Binnen het waterschap worden belastingen geheven: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en de wegenheffing (alleen Krimpenerwaard). Wij staan voor een eerlijke, redelijk en transparant, verdeling van deze lasten. Ontwikkelingen van de waterschapslasten zullen we nauwgezet en kritisch volgen; heffingen baseren op de uitoefening van de kerntaken van het waterschap.

Toekomst en jongeren

Vanuit Ons-Platteland willen wij ons ook inzetten voor een grotere betrokkenheid van jongeren bij de taken van het waterschap. Waterschapsbelangen, waterschapstaken en waterschapsbestuur zijn voor iedereen van groot belang. Ons-Platteland is dan ook voorstander van onderwijs over het waterschap op scholen om jongeren te interesseren voor het thema “water”.

Zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

Het wordt steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Ons-Platteland steunt ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat verspilling en vervuiling worden tegengegaan. Innovaties op dit terrein scheppen ook mogelijkheden voor ondernemers. Het terugwinnen van fosfaat wordt, gezien de schaarste aan fosfaat, steeds belangrijker.

Samenwerking

Ons-Platteland is voor samenwerking; waterschappen en andere overheden hebben elkaar veel te bieden, combineren van kennis en ervaring ligt dus voor de hand. Samenwerken is echter geen doel op zich. Vrijwillig samenwerken ontstaat vanzelf omdat beide partijen daar voordeel bij hebben.

Informatie en communicatie

Het waterschap dient alle belanghebbenden op heldere wijze tijdig te informeren over nieuwe projecten en voorgenomen werkzaamheden. Ons-Platteland is zich bewust van haar taak als een politiek onafhankelijke belangenbehartiger. Wij zijn daardoor voor alle ingezetenen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een natuurlijk aanspreekpunt en doorgeefluik. Doorgeven wat er binnen ons gebied leeft waardoor de band tussen inwoners en waterschap wordt versterkt: communicatie!